Nukke- ja leluyhdistyksen säännöt

NUKKE- JA LELUYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT 15.2.2015


1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Nukke- ja leluyhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Doll and Toy Society.

 

2. Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia nukke- ja lelukulttuuria ja käsityöperinnettä sekä koota harrastajat ja keräilijät yhteen.


- valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sekä harjoittaa jäsenistöä palvelevaa tiedotustoimintaa
- järjestää nukkeihin liittyviä näyttelyjä, kilpailuja sekä myyjäisiä ja opintomatkoja
- järjestää luentoja ja esitelmätilaisuuksia
- julkaista lehteä ja tiedotteita
- toimittaa artikkeleita lehtiin ja muihin tiedotusvälineisiin
- toimia yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa
- toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.


4. Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö. Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö. Yhdistykseen haluavan on esitettävä yhdistykselle kirjallinen hakemus, jonka perusteella jäsenkirja annetaan. Jäsenet velvoitetaan merkitsemään valmistamansa nuket nimellään ja vuosiluvulla.


5. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. Jäsenellä, joka eroaa yhdistyksestä, ei ole oikeutta saada takaisin jo maksamiaan jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10  jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla voi olla omaa päätoimista nukkeihin liittyvää liiketoimintaa. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.


8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:


1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esitteleminen
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajien / toiminnantarkastajien ja näiden varamiesten palkkioista päättäminen
8. Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
9. Kahden tilintarkastajan / toiminnantarkastajan ja kahden varatilintarkastajan / varatoiminnantarkastajan valinta
10. Yhdistyksen seuraavan toimikauden talousarvion hyväksyminen ja jäsenmaksun
suuruudesta päättäminen
11. Yhdistyksen seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman hyväksyminen
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen varsinaisten kokousten lisäksi yhdistyksen kokouksia voidaan pitää, kun yhdistys niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii kokouksen pitämistä.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kirjeitse kullekin jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

11. Tilintarkastajat / toiminnantarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajat / toiminnantarkastajat ja varatilintarkastajat / varatoiminnantarkastajat valitaan vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tilinpäätös on laadittava ennen helmikuun 15. päivää siten, että tilintarkastajat / toiminnantarkastajat voivat antaa tarkastuskertomuksen ennen huhtikuun 1. päivää.


12. Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, joka on tehty kahden kolmasosan enemmistöllä kokouksessa annetusta äänimäärästä.


13. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on päätettävä kokouksessa yksimielisesti. Päätös voidaan myös tehdä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 2 kuukautta. Päätökset tulee tällöin tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. Jos yhdistys purkautuu, sen omistamat nuket ja niihin kiinteästi liittyvä aineisto lahjoitetaan yhtenäisenä kokoelmana valtakunnalliseen museoon tai muuhun yhdistyksen yhteisesti hyväksymään kohteeseen. Yhdistyksen muu omaisuus realisoidaan ja lahjoitetaan lapsiin kohdistuvaan hyväntekeväisyyteen yhdistyksen päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.


14. Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä siitä lukien, kun jäsen on ilmoittanut erostaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


15. Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli puoli vuotta sen erääntymisestä lukien tai jos jäsen toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamisen tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai jos jäsen ei enää täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.